روز مهیج در Jökulsárlón …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

A foggy day at Jökulsárlón…