"در ایسلند هیچ آب و هوایی نیست تنها نمونه ها …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

“There is no weather in Iceland, only samples…