تابستان رفته است ….

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Summer is gone….