راه به هیچ جا ….

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Road to nowhere….