کوه ها می خواستند و من باید بروم. – جو …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

The mountains are calling and I must go. – Jo…