رانندگی دور …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Drifting away…