از آنجایی که من از تعقیب و جستجو خسته شدم، من …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Since I grew tired of the chase and search, I…