مسابقه عکاسی …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Staring contest …