در خانه من ….

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

On my way home….