امروز، اعتدال پاییز است. این نشانه شروع …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Today is autumnal equinox. It marks the begin…