چراغ های شمالی در محوطه ی ماه برای رسیدن به ماه …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Northern Lights reaching out for the Moon cor…