شبهای پاییز شمالی از شب قبلی. #nor …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Autumn Northern Lights from last night.
#nor…