ماه از شب قبلی، ۹۸٪ نور و ۱۲ ساعت …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The moon from last night, 98% lit and 12 hour…