امروز صبح یک طلوع خورشید رنگارنگ بود …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

This morning there was a colorful sunrise wit…