حمام شهاب سنگ لئونید را حفظ نمائید …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Don’t miss the the Leonid meteor shower that …