صورت فلکی اوریون همراه با ماه ماه …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Orion constellation together with the Moon ov…