سرعت طوفان را از روش چراغ شمالی روشن کنید. #Nor …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Warp speed through the Northern lights.

#Nor…