این حلقه سیگنوس، یک سحابی انتشار یافته است …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

This is the Cygnus Loop, an emission nebula m…