این یک تصویر پشت صحنه از قبل من است …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

This is a behind the scenes photo from my pre…