در ابتدا در هفته جاری من رفتم تا تصویر بگیرم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Earlier this week I went out to photograph th…