شب قبلی من عده ای از آستروپوتوگرافی حیاط پشتی را انجام دادم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Last night I did some back yard astrophotogra…