پرتوهای خورشید در آلپ. هم اینک …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Crepuscular rays in the Alps.

At the moment …