راه شیری همراه با عده ای از بنفش شمالی لی …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The Milky Way next to some purple Northern Li…