صبح بخیر Östersund! چه ستاره دلچسب …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Good morning Östersund! What a beautiful star…