شب قبلی ماه، ناهید و مریخ تشکیل شد …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Last night the Moon, Venus and Mars formed a …