بسیاری از کریستال های یخی در امشب هوای سرد ….

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Lots of ice crystals in the cold air tonight….