در ۱۹ دسامبر سال قبلی من به …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

On the 19th of December last year, I got to s…