بهار نزدیکتر می شود و با آن …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The spring is getting closer and with it the …