من یک تصویر نزدیک از یک خورشیدی دلچسب انجام داده ام …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

I’ve done a closeup shot of some nice solar p…