خوش آمدید به چراغ شمالی. #Northe …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Welcome home to the Northern Lights.
#Northe…