خروج از تونل به فضا. #northernligh …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Exiting the tunnel into space.

#northernligh…