آیا ماه کامل ماه شب قبلی را گرفتی؟ من سه ساله …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Did you catch the full Moon last night? I tri…