تنها من و هاله غروب آفتاب. #sunset #halo #ni …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Just me and a sunset halo.
#sunset #halo #ni…