در طول تازه ترین ماه کامل یک حقیقت وجود داشت …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

During the latest full moon there was a reall…