پرت کردن من تا اسکات! #startrek #northernlights …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Beam me up Scotty!
#startrek #northernlights…