ما یک حرکت محشر داریم! روز قبل شروع شد …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

We have a liftoff! Yesterday was the start of…