شب قبلی ما عده ای از دلچسب ترین شمال را داشتیم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Last night we had some really beautiful North…