راه رفتن به سوی هاله #moon #fullmoon #ni …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Moonwalking into a halo.
#moon #fullmoon #ni…