شبهای نجومی به انتهای می رسد …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The astronomical nights is coming to an end h…