نقاش نور شمالی، هنرمند مورد توجه من …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The Northern Light painter, my favorite artis…