ماه کامل ماه بعد از ظهر در پشت Östersun …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Last night’s full moon rising behind Östersun…