غروب خورشید در جملتان، سوئد # jämtland #nikon …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Sunset in Jämtland, Sweden.

#jämtland #nikon…