چراغ های شمالی بر فرشتهای قدیمی Frösö kyrka در J …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Northern Lights over the old Frösö kyrka in J…