ماه رعد و برق بیش از Lapporten در شمال سوئد. …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Moonrise over Lapporten in northern Sweden.