نیم ماه بیش از Lilla Essingen در استکهلم. …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Half moon over Lilla Essingen in Stockholm.