شب قبلی من اولین نفری بودم که دیدم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Last night I got to see my first Noctilucent …