{اسب های وحشی} • یک دره کوچک که در آن شما قادر اید …

شما را به دیدن تصویر دیگری از Simone Bramante دعوت میکنیم

{ Wild Horses } • A small valley where you’ll…