{وقت خود را صرف کنید}؛ دور از جمعیت، سو …

شما را به دیدن تصویر دیگری از Simone Bramante دعوت میکنیم

{ Take Your Time } • Away from the crowds, su…