{مرد در ماه} • پیاده روی را ادامه دهید، ادامه دهید …

شما را به دیدن تصویر دیگری از Simone Bramante دعوت میکنیم

{ Man on The Moon } • Keep walking, keep expl…