{اعتقادات} IV به V • شجاعت سخت کار کردن …

شما را به دیدن تصویر دیگری از Simone Bramante دعوت میکنیم

{ Instincts } IV to V • Braveness
Hard workin…